Didactische Map Digital Storytelling

[Om de didactische map te downloaden scrolt u naar beneden waar u een link vindt waar de map staat]

 

Digital storytelling is een fenomeen in opkomst. In België heeft Kif Kif in 2009 de primeur om jongeren aan de hand van nieuwe media hun eigen levensverhaal te laten vertellen. Dit gebeurt door middel van een multimediaal filmpje waar met behulp foto’s, voice-over en muziek een kort digitaal verhaal wordt geproduceerd. Vriendschap, migratie en hun familiegeschiedenis spelen hierin een belangrijke rol. De jongeren worden uitgenodigd om hun ouders en grootouders hierover te interviewen. Deze interviews vormen de basis voor het scenario van hun eigen digitale verhaal. Vervolgens wordt door middel van digitale foto’s, gescande documenten, maar ook met eigen stem en zelfgekozen muziek een filmpje van 2 tot 4 minuten vormgegeven. Kif Kif bezoekt, na een succesvol eerste jaar, ook dit jaar weer middelbare scholen in Antwerpen en Brussel voor het geven van workshops Digital Storytelling.

Het project richt zich zowel op allochtone als autochtone jongeren. In eerste instantie gaat de prioriteit uit naar de migratieverhalen van allochtone jongeren van de 2de en 3de generatie. Maar ook autochtone jongeren hebben vaak een geschiedenis van migratie, hetzij zij zelf, hetzij hun ouders (in eigen land of stad). Door middel van een intergenerationele dialoog leren ze iets meer over hun eigen migratie -en familiegeschiedenis. Hiermee wordt tegelijkertijd aangetoond dat migratie een verschijnsel van elke tijd is. In bijna iedere familie is er wel sprake geweest van een vorm van migratie.

Door het digital storytelling-project wordt een deel van het migratieverleden, van voornamelijk de tweede helft 20ste eeuw, in kaart gebracht. Immigratie is meer dan ooit een controversieel en actueel vraagstuk. Digital Storytelling is een project dat bij uitstek geschikt is om dit grensoverschrijdende thema op een speelse en prikkelende manier onder de aandacht te brengen. Juist het naar voren brengen van de gelijkenissen tussen de allochtone en autochtone- migratieverhalen, geeft een meerwaarde aan het project. Beide groepen hebben verhalen over migratie en afkomst en voor beide groepen kunnen deze verhalen betekenisvol zijn voor hun identiteit van vandaag de dag. Door het uiteindelijke samenbrengen van alle digitale verhalen, wordt de interculturele dialoog gestimuleerd: jongeren bekijken elkaars verhalen en leren elkaar beter begrijpen.

Mediawijsheid

Daarnaast wordt door dit project de mediageletterdheid van de leerlingen op een doeltreffende en creatieve wijze aangescherpt. Ze leren een verhaal schrijven, foto’s en muziek uit te zoeken ter ondersteuning en dit alles samen te brengen in een montageprogramma. Maar Digital Storytelling is meer dan alleen het aanleren van praktische ICT-vaardigheden. In een samenleving waarin media alom vertegenwoordigd zijn in ons dagelijks bestaan, is er nood aan meer bewustwording rondom de werking en de effecten van deze media. Een van de doelen van het project is dan ook om door zelf actief aan de slag te gaan met (digitale)media de mediawijsheid te vergroten. Hierdoor ontstaat er bij de jongeren meer inzicht en vaardigheid om bewust, kritisch en actief deel te nemen aan de door media gedomineerde samenleving. En tegelijkertijd worden ze aangezet tot een verantwoord en veilig mediagebruik.

De uiteindelijke digitale verhalen brengen een deel van het migratieverleden in kaart en worden uiteraard bewaard voor de toekomst. Het project doelt op bewustmaking van de rol en het belang van erfgoed, in dit geval digitaal erfgoed. We creëren digitaal erfgoed maar staan ook stil bij de bewaring ervan. De gecreëerde Digital Story’s brengen we onder in private archieven van het Felix Archief, maar ook op de website van Kif Kif tv. De beste digitale verhalen zullen in musea belanden en deelnemen aan verschillende toonmomenten die in samenwerking met de erfgoedsector in Vlaanderen zullen worden georganiseerd.

De Digital Story’s zijn van niet te onderschatte culturele waarde, want van erfgoed dat verband houdt met interculturaliteit en migratie is weinig tot niets bespeurbaar. Alhoewel Vlaanderen over het algemeen in tal van musea en archieven over een rijk erfgoed beschikt, blijft de onzichtbaarheid van het openbare en private erfgoed over migratie groot. Een betere bewaring en ontsluiting van erfgoed rondom migratie is daarom van groot belang. Dat is nodig om de publieke herinnering van migratie, in de media, in het onderwijs of in het politieke debat, te versterken. Digital Storytelling wil jongeren aanzetten om rond het thema van de migratie zelf erfgoed tot stand te brengen. Maar hen er ook enthousiast over maken en dit alles op een (zelf)kritische, creatieve en persoonlijke wijze.

Voor voorbeelden van Digital Story’s:

www.kifkiftv.be

Via deze link vindt u onze didactische map om met Digital Storytelling aan de slag te gaan, alsook een handleiding voor Live Moviemaker en een dossier van het CGKR 'Ben ik een migrant? De geschiedenis van onze migraties'

http://kifkif.riffle.be/kif-kif-tv/didactische-map-digital-storytelling