Voorbereidende les : Workshop Kif Kif – This is it! My Story

 

Eerste Fase: inleiding

 

1. Voorbeeldjes laten zien ( 1 of 2 )
2. Wat is Digital Storytelling
3. Thema: Migratie

Tweede Fase: Methodiek
1. Het schrijven van een scenario

Derde Fase: Doel / Nut van de Digital Stories
1. Digitaal erfgoed
2. Publicatie van de Digital Stories


Beste leerkracht,

Eerst en vooral willen we jullie bedanken voor jullie engagement om samen met ons de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktische workshop die Kif Kif in jullie klas zal komen verzorgen. Kif Kif heeft ervaring met workshops maar is geen pedagogisch geschoolde organisatie dus al het lesmateriaal dat we meegeven is vrij voor interpretatie en kan aangevuld worden met behulp van jullie ervaring en expertise. We geven dus vooral info en tips die jullie kunnen gebruiken. Het doel van de les is het belangrijkste: De leerlingen moeten voor aanvang van de workshop hun verhaal (scenario) hebben uitgeschreven en foto’s (digitaal of niet) hebben gezocht.

1. Voorbeelden

Om het concept duidelijk te maken gaat er niets boven het tonen van een voorbeeld. Als dit technisch moeilijk ligt tijdens een gewoon lesuur kan je de leerlingen aansporen om voorbeelden te gaan bekijken op www.kifkiftv.be.

Let op! Naar ervaring is het heel moeilijk om in de meeste scholen de filmpjes via onze website www.kifkiftv.be te tonen ( wegens serverrestricties ) . Je kan , als je toegang hebt tot Youtube, dan beter surfen naar: http://www.youtube.com/KifkifTVdigitalstory (kies hier zeker niet voor de ‘digital cv’s’ die er ook tussen staan, dat zijn de resultaten van een ander project).
We bezorgen de scholen flyers van het project die aan de leerlingen kunnen worden uitgedeeld. Daar staat de website ook op vermeld samen met een korte inhoud.

2. Wat is Digital Storytelling?

Story telling is de eeuwenoude kunst van het vertellen over gebeurtenissen in woorden, afbeeldingen en geluiden. Het laatste decennium werd Storytelling in de multimediale wereld waarin we zijn terecht gekomen vertaald in Digital Storytelling , waarbij digitale tools gebruikt worden om een verhaal te vertellen; digitale foto’s, gescande persoonlijke documenten, tekst, muziek en je eigen stem. Een digitaal verhaal duurt tussen de 3 en de 5 minuten. De verteller is steeds de maker van het verhaal. Je kan dus niet je vriendje of vriendinnetje jouw verhaal laten inspreken. Het thema is steeds persoonlijk. Tijdens de workshops van Kif Kif werken we rond het thema ‘ Migratie’ .
Het is de bedoeling dat jongeren hun levensverhaal vertellen, beginnende bij de migratie van hun ouders of grootouders. Ze doen dit op basis van eigen beeldmateriaal uit het familiearchief.

Door met ouders/grootouders te praten ontdekken de leerlingen soms familiegebeurtenissen die plaats hebben gevonden waar ze nog zelf nog nooit van hoorden.
Het vertellen van het levensverhaal van ouders of grootouders en terug in het verleden graven leidt automatisch tot de geboorte van de verteller van het verhaal en zijn/haar geboorte.
De grote vraag is: ‘waarom zit ik hier vandaag op deze schoolbank en niet ergens anders?’

‘This is it! My Story’

Leerlingen die geen duidelijk traceerbare migratieverleden in hun familie vinden, geen ramp. Vele leerlingen zijn al wel eens verhuisd, op reis geweest, … het thema is ruim interpreteerbaar.
( optie: enkele concrete vragen die de leerlingen mee naar huis kunnen krijgen om aan hun ouders/grootouders te stellen )

Vragen

Waar werden uw ouders geboren?
Waar werden uw grootouders geboren?
Hoe lang woont onze familie al in België?
Zijn we ooit verhuisd binnen België?
Waar ben ik geboren?

3. Thema: Migratie (achtergrondinformatie voor de leerkracht)

Kif Kif wenst een tegenwicht te bieden aan de courante problematisering en abnormalisering van etnisch-culturele diversiteit. Migratie is een onlosmakelijk deel van de condition humaine. De geschiedenis van de mens kan moeiteloos geschreven worden als een geschiedenis van migratie. Desalniettemin wordt migratie vandaag voorgesteld als een uiterst problematische vorm van menselijk gedrag, die de fundamenten van onze samenleving bedreigt.

Migratie op zich is een deel van het mens-zijn. De aard van de migratie kan echter steeds veranderen. Zo was er op het einde van de 19de eeuw een massale emigratiestroom vanuit Antwerpen naar Canada en de VS. En vele Vlamingen zochten toen ook hun toevlucht in Wallonië. Aan deze emigratie kwam een einde toen België en Vlaanderen in het bijzonder steeds meer industrialiseerde en dus meer werkkrachten nodig had. Dit leidde in het midden van vorige eeuw tot de rekrutering van migranten uit Italië en later ook uit Turkije en Marokko. Ook dit behoort nu tot het verleden. Waar België in het midden van vorige eeuw volop migranten trachtte te rekruteren om bepaalde jobs in te vullen, probeert het nu migratie zoveel mogelijk stop te zetten. Dit is evenwel een illusie. Migratie is van alle tijden. Helaas lijkt het beleid dat gegeven enkel te problematiseren, er wordt vergeten hoe migranten bijgedragen hebben, bijdragen en zelfs noodzakelijk zijn om onze pensioenen, sociale zekerheid en maatschappelijke vernieuwing te garanderen. Migratie valt niet weg te redeneren.

Kif Kif houdt daarom het pleidooi om te vertrekken vanuit de realiteit van de interculturele immigratiesamenleving die in België en Vlaanderen bestaat binnen het kader van een geglobaliseerde wereld. Dit houdt in dat er altijd eerstegeneratiemigranten zullen zijn, en van eerste generatiemigranten komen onvermijdelijk tweede- en derdegeneratie ‘migranten’. De immigratiesamenleving erkennen betekent dat de bevolking – zowel autochtonen als allochtonen – adequaat moet worden voorbereid op de komst van nieuwkomers en op diversiteit.
De methodiek van Digital Storytelling is een ideale manier om aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren en hun tegelijkertijd te betrekken bij erfgoed.

 

Tweede Fase: METHODIEK

 

1. Hoe schrijf ik een verhaal?

We gaan er tijdens deze tweede fase vanuit dat de leerlingen thuis met hun ouders of grootouders hebben gepraat en zo ‘grassrootsgetuigenissen’ hebben verzameld.

Je kan er als leerkracht nu voor kiezen om de leerlingen de opdracht te geven een verhaal ( dus in principe het klassieke opstel in IK-vorm) thuis te schrijven. Druk er steeds op dat het verhaal maar 1 A4 (in word) lang mag zijn. Langer betekent dat het digitaal verhaal uiteindelijk meer dan 5 minuten zal bedragen en dat proberen we te vermijden. Leg hen ook uit dat het verhaal dat ze schrijven later zal worden opgenomen en als ‘voice-over’ van het digitaal verhaal zal dienen.

Als je voelt dat de leerlingen nog niet genoeg inspiratie hebben en het moeilijk hebben om een verhaal op papier te zetten kan je hier klassikaal nog meer aandacht aan besteden door hen bijvoorbeeld in groepjes van 2 elkaar te laten interviewen. Hieronder enkele vragen waarvan de antwoorden inspirerend kunnen werken voor het schrijven van het verhaal.

Vragen

Naam, familienaam, leeftijd?
Gezinssituatie: heb je nog broers of zussen?
Wat zijn je ambities en dromen?
Heb je contact met je grootouders?
Heb je altijd in Antwerpen/België gewoond?
Welke talen spreken je ouders en grootouders?
Ben je al tante of oom?

Derde Fase: DOEL / NUT van de DIGITAL STORIES

 

1. Digitaal erfgoed (achtergrondinformatie voor de leerkracht)

Alhoewel Vlaanderen over het algemeen in tal van musea en archieven over een rijk erfgoed beschikt, blijft de onzichtbaarheid van het openbare en private erfgoed over migratie groot. Erfgoed dat verband houdt met interculturaliteit en migratie – nochtans al decennialang een maatschappelijke realiteit – is weinig tot niet bespeurbaar. Niet dat het er niet is, integendeel. Net zoals alle individuen, gezinnen of verenigingen beschouwen ‘allochtonen’ hun specifieke erfgoed als erg belangrijk. Alhoewel in het bijzonder de grote migratiegolven uit de jaren ’60, ’70 en ’80 bestonden uit laaggeschoolde of analfabete individuen (wat uiteraard een belangrijke impact had op de aard van het bewaarde erfgoed), is er toch een rijk aanbod voorhanden. Het spijtige is dat het tot op heden nauwelijks beschikbaar werd gesteld aan de ruimere samenleving. Niet alleen blijft op die manier de kennis over het verleden bij de ‘allochtonen’ zelf beperkt, ook de ruimere samenleving kan er geen kennis van nemen. Met het project ‘This is it! My Story’ willen Kif Kif, MAS | Erfgoedcel, Red Starline Museum en Felixarchief een bijdrage leveren om deze realiteit om te keren.

Een goede kennisoverdracht en erfgoedbewaring heeft vanzelfsprekend een grote meerwaarde voor de ruime samenleving. Daarenboven leeft er bij allochtone jongeren een sterke behoefte aan meer kennis over het migratieverleden, omdat dit een essentieel onderdeel vormt van hun identitaire zoektocht. Momenteel hebben ze nauwelijks bronnen waar ze die kennis uit kunnen halen. In de reguliere media komen de migratieverhalen van hun ouders alleen zijdelings aan bod: het is grotendeels een vergeten en onmondige generatie. Binnen de schoolmuren wordt er nauwelijks aandacht besteed aan hun herkomst, de migratiegeschiedenis van hun (groot)ouders, hoe en waarom ze naar hier zijn gekomen, hoe ze zich hier voelden, hoe de sfeer en de toestand bij aankomst was, hoe het verder gelopen is, … Ook vanuit de (groot)ouders vernemen de jongeren weinig of niets. Vanuit een gevoel van mislukking, ontgoocheling en schaamte – aangevuld met de nodige generatieconflicten - durven de ouders er vaak niet over te praten, tenzij met hun generatiegenoten. De jongeren praten er onder elkaar wel over, maar niet altijd vanuit een realistisch perspectief of met een genuanceerde kennis van zaken. Ook ‘autochtone’ jongeren weten weinig van het migratieverleden van onze samenleving. Minderheden worden in de media en publieke opinie vandaag immers vooral benaderd als behorend tot een statische cultuur en religie, en niet als groepen met een verrassende geschiedenis van migratie en verandering. Omdat de migratieverhalen onzichtbaar blijven, wordt ook niet duidelijk dat ‘autochtonen’ daarin diverse rollen hebben gespeeld.
Op die identitaire zoektocht van allochtone en autochtone jongeren en de grote behoefte aan gedegen informatie bij de ruimere samenleving willen we inspelen en tegelijk een stuk van hun erfgoed bewaren voor de toekomst. Dit project wil jongeren aanzetten om rond het thema van de migratie zelf erfgoed tot stand te brengen, er hen ook enthousiast over maken, en dit op een (zelf)kritische, creatieve en persoonlijke wijze. De visie van de jongeren is dus de invalshoek en het startpunt, maar het is uiteraard de bedoeling om interessante combinaties tot stand te brengen tussen hen, hun ouders, grootouders, leraars, …

2. Publicatie van de Digital stories ( Kif Kif TV / Erfgoedsector ) 

De verhalen worden gepubliceerd op www.kifkiftv.be . We vragen steeds aan de leerlingen om een kleine overeenkomst te ondertekenen waar ze al dan niet akkoord gaan met de publicatie van hun verhaal ( zowel binnen de erfgoedsector als op het internet ) (zie hieronder)

 

 

 

(Plaats)……….………………………………………, (datum)…………………………………………
Ik ,(naam) …………………………………………………………………………………………… wil
a) mijn verhaal bekendmaken, meedoen aan de Kif Kif Awards (04 November 2011) en kans maken op een iPod Touch
b) mijn verhaal opslaan als digitaal erfgoed in het privé archief van musea (FelixArchief, MAS…)
c) niets van het bovenstaande

(handtekening)………………………………………………………………………………….
(e-mailadres) ………………………………………………………………………………………

 

 

Kif Kif werkt momenteel aan een volledige update van de huidige website. De nieuwe website zal integratie van artikels en filmpjes, dus ook de Digital Stories op Kif Kif TV, in sociale netwerksites als Facebook, Netlog, … vergemakkelijken. Dit zal de verspreiding van de digital stories ook sterk bevorderen.

 

 

 

 

http://kifkif.riffle.be/kif-kif-tv/voorbereidende-les-workshop-kif-kif-%E2%80%93-this-is-it-my-story